پروژه های رصدی فردی

کاربرد هوش مصنوعی در نجوم

ترجمه و تدوین محتوای نجومی

شبیه سازی های نجومی

چالش های انسان در فضا